Algemene voorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de paramedische therapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger inzichtelijk gemaakt door plaatsing in de wachtruimte en op de website.

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het controleren van eventuele vergoedingen door zijn/haar zorgverzekeraar.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Onze praktijk heeft behandelovereenkomsten met alle grote zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen de meeste rekeningen door de praktijk direct aan de zorgverzekeraars gedeclareerd worden. Hier hoeft u niets voor te doen. De zorgverzekeraar heeft zijn verzekerden hierover geïnformeerd, informatie hierover zult u bij uw polisvoorwaarden kunnen vinden.

Het is belangrijk dat uw polis- of verzekeringsnummer bij de praktijk bekend is. Verder is het belangrijk om te checken hoe u verzekerd bent voor fysio/ergotherapie. Sinds januari 2006 is de meeste fysiotherapie uit het basispakket. Maar bijna alle aanvullende verzekeringen vergoeden wel fysiotherapeutische behandelingen, zij het op vele verschillende manieren.

Alleen mensen die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie krijgen nog een rekening, of mensen die gekozen hebben voor een restitutie polis (u ontvangt dan een nota van Hand & Polstherapie Centrum en een deel daarvan kunt u bij uw zorgverzekeraar declareren) in plaats van een natura polis (de kosten worden direct door de verzekeraar aan uw fysiotherapeut vergoed).

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Bent u door deze behandelingen heen, dan zult u een factuur van Hand & Polstherapie Centrum ontvangen.

Betaling van de rekeningen van Hand - & Polstherapie Centrum voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

Indien aan de betalingsverplichting niet tijdig is voldaan krijgt de patiënt/cliënt tot 2 keer toe een betalingsherinnering met het verzoek alsnog binnen 14 dagen aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien hierna het verschuldigde bedrag nog niet wordt voldaan, volgt een aanmaning welke verhoogd wordt met € 12,50 administratiekosten. Daarnaast maken we aanspraak op contractuele rente van 1% per maand.

Indien patiënt in gebreke blijft, zal hierna de vordering ter incasso uit handen gegeven worden. Naast de declaratie zal ook 1% contractuele rente per maand worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Hand & Polstherapie Centrum heeft het recht de door patiënt gedane betalingen in de eerste plaats in mindering van de kosten en van de opengevallen rente in mindering te laten strekken en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Voor tarieven van onze diensten en producten verwijzen wij u naar de tarievenlijst binnen deze website, onze wachtkamer of naar één van onze medewerkers.

Wij hopen op een plezierige samenwerking en een voorspoedig verloop van uw behandeling.