Klachtenregeling fysiotherapie

Elke handfysiotherapeut van Hand- & Polstherapie Centrum oefent zijn of haar vak zo goed mogelijk uit. Heeft u desondanks een klacht over de behandeling van uw handfysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw handfysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken, voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de handfysiotherapie.


Eerst in gesprek met uw handfysiotherapeut
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw handfysiotherapeut of met de praktijk waar uw handfysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang

(www.zorgbelang-nederland.nl)

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht.
Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtencommissie van het KNGF
als u het vooral belangrijk vindt dat uw klacht wordt erkend, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het KNGF, de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland. De Klachtencommissie beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten die alleen of in een praktijk werken. Ook met klachten over medewerkers van de fysiotherapeut kunt u bij deze commissie terecht. De klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar inschakelen die samen met u het probleem tussen u en uw fysiotherapeut probeert op te lossen. Als u geen bemiddeling wilt of de bemiddeling leidt niet tot het gewenste resultaat, dan start de Klachtencommissie een klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een een schriftelijk onderzoek en mogelijk een hoorzitting met een mondelinge behandeling. De Klachtencommissie komt met een oordeel over de klacht en geeft eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze klacht in de toekomst kan worden voorkomen. de fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar hoeft ze niet op te volgen. De Klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen. Verder kan de Klachtencommissie geen uitspraken doen over financiële claims zoals het terugbetalen of niet betalen van nota's waarover discussie bestaat.

Regionaal Tuchtcollege
Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de handfysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen handfysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de handfysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van handfysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Schriftelijk indienen
Een klacht bij een van de instanties of commissies moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de handfysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Adressen
Klachtencommissie van het KNGF: 
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 - 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege: 

Stuur uw brief naar Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)

Oude Ebbingestraat 91
9712 HG Groningen
Tel. 050 - 314 06 40

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl